مدل ارایش چشم: امروزه آرایش چشم یکی از اصلی ترین و مهم ترین قسمت ها در آرایش کردن محسوب می شود ، پس از گذشت زمان مدل ها به روز تر و جدید ترنسبت به گذشته ایجاد می شوند ، مدل آرایش روز ، شب و…… مدل های مختلقی برای حالت چشم های متفاوت وجود […]