پوست ها به چهار دسته ۱_پوست چرب۲_پوست خشک۳_ پوست مختلط۴- پوست حساس تقسیم می شوند. ۱_ پوست چرب روش تشخیص پوست چرب :ظاهری درخشان ، براق و زمخت ،دارای منافذ باز و مستعدجوش افرادی که پوست چرب دارند با افزایش سن، دچار چین و چروک کمتری روی پوست خواهند شد. ۲_پوست خشک بعد از پاک […]

افراد با پوست خشک: زمانی که شما دارای پوست خشک ، پوسته پوسته و خارش دار هستید ، قطعا به دنبال راهی برای مراقبت و درمان سریع می باشید. عوامل متعددی برای رهایی از پوست خشک باید مورد بررسی قرار گیرد: • چگونه پوست خود را تمیز می کنید. • در چه محیط و شرایط […]